پست ویژه

پستهای اخیر

خطرات ناشی از استفاده ی ابزارهای دستی

ابزار دستی به ابزاری گفته میشود که برای پیش برد یک کار با توان نیروی دست انسان کار می کند. تبر، چکش، و قلم های نجاری گوناگون همگی ابزار دستی به شمار می روند که در ساخت و ساز، تولید، کشاورزی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
عضویت در خبرنامه

آیاشما هم تلاش خود رابرای پیشگیری ازحوادث کرده اید؟

حفاظت فردی

خطرات ناشی از استفاده ی ابزارهای دستی

ابزار دستی به ابزاری گفته میشود که برای پیش برد یک کار با توان نیروی دست انسان کار می کند. تبر، چکش، و قلم های نجاری گوناگون همگی ابزار دستی به شمار می روند که در ساخت و ساز، تولید، کشاورزی و صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

- Advertisement -

حوادث قابل پیش بینی اند. علل راشناسایی و حذف کنید.

محصولات حوزه ی ایمنی

ایمنی و بهداشت شغلی لازمه هرکاریست.