درباره ی ما

یکی از بزرگترین دغدغه های بشر هزاره سوم دغدغه مدیریت بر منابع و صنایع است که او را در کنترل محیط اطراف و همین طور پذیرش مسئولیتش ناتوان ساخته است.
مدیران امروز هرچه در مدیریت سازمانها و شرکت هایشان موفق بوده اند در عوض در مدیریت حوادث و سوانح توفیق چندانی کسب نکرده اند و از این رو موجبات بی ثباتی خود و نهایتا سازمانهایشان را فراهم ساخته اند.
شکی نیست که یک کارفرما یا مدیر بخش صنعتی موفق برای اداره دیگران و محیط اطرافش باید از اصول مدیریت بهداشت صنعتی آگاهی داشته باشد تا بتواند براحتی در دنیای صنعت و خدمات گام بردارد.

براحتی می توان گفت که مجله ی خبری یونکس با تکیه بر ساده ترین روشها، آگاهی لازم را به روح مدیر پر مشغله ی امروزی تزریق می کند و او را در راه رسیدن به اهداف والای سازمانی اش یاری می رساند.

باشد که تا در صنعت کشور دچار هیچگونه حوادثی نگردیم.

پیام مدیریت :

ایمنی یک اصل غیر قابل انکار در هر صنعتی ست.
امروزه با پیشرفت روزافزون صنایع مختلف نیاز به حفظ ایمنی کارگران و کارمندان اهمیت ویژه ای یافته است.
باشد مجموعه ی ایمنی یونکس و مجله ی خبری گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح دانش و افزایش ایمنی صنایع ایفا کند.